Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA


• Reklamacje należy kierować pisemnie na adres:
Sklep z tkaninami  ul. Okrężna 4, 34-325 Łodygowice
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:

sklep@tkaniny-dzianiny-online.pl

• Reklamacja powinna zawierać:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
• Dowód zakupu lub jego kopię.
• W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu
internetowego Załącznik nr 1.
• Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
• Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W
przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie
reklamację uznaje się za uzasadnioną.
• Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera
Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do
reklamacji zakupionego Produktu.
• Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.

 

Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

• Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub
pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania
przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
• Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem
zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
• Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
• Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru.
• Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
• Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
• W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
• Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą
przyjmowane.
• W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych
związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub
zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone –
prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

 

Aktualności